Hanhund för avel

Hanhund som är tillgänglig för avel i kombination med passande tik kan presenteras på SRRS hanhundslista. Ansvaret för en parningskombination vilar dock alltid på uppfödare och hanhundsägare.

Regler för hanhundslista

Hänvisninsregler fastställs av SRRS centralstyrelse.
Nedanstående regler är gällande från och med den 1 september 2014.

Genom att ansöka om hundens närvaro på SRRS hanhundslista så bekräftar ägaren av avelsrätten att SKKs Grundregler och andra för hundavel i Sverige tillämpliga lagar, regler, riktlinjer och policys efterlevs.

För att hanhund ska presenteras på SRRS hanhundslista ska följande krav uppfyllas:

  1. Person som äger avelsrätten till hanhunden ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS.
  2. Hanhund ska vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) eller av SKK godkänd kennelklubb.
  3. Hanhund ska vara minst 30 månader.
  4. Hanhund ska vara friröntgad (grad A, B eller motsvarande) på höftlederna (HD). För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
  5. Hanhund född 2001-01-01 eller senare ska vara friröntgad (grad ua, 0/0 eller motsvarande) på armbågarna (ED). För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
  6. Hanhund ska ha erhållit lägst kvalitetspriset Very good (alternativt 2:a pris vid bedömning före 2011-01-10)  vid kvalitetsbedömning på officiell utställning.

Ansökan om publicering på hanhundslista

Ansökan om publicering på hanhundslistan görs genom att:

  • Skicka in för ändamålet avsedd ansökningsblankett via e-post till auk@srrs.org tillsammans med ett (1) foto på hunden i jpg-format med storlek 900x600 pixlar (om hunden inte redan har en bild på SRRS hemsida). Bilder i annat format eller annan storlek kan inte publiceras. För ej svenskägd hund ska en kopia på registreringsbevis, stamtavlan, ev. championatbekräftelser, HD- och ED-resultat samt bekräftelse på erhållet kvalitetspris bifogas ansökan.
  • Vid betalning från Sverige: Betala avgiften a' 100 SEK/år till SRRS postgiro 640034-5. Märk inbetalningen med ”Hanhundslista” och ange hundens namn enligt stamtavlan.
  • Vid betalning från utlandet: Betala avgiften a' 100 SEK/år till IBAN SE42 9500 0099 6034 0640 0345, BIC NDEASESS. Märk inbetalningen med ”Hanhundslista” och ange hundens namn enligt stamtavlan.

Avgiften gäller ett år från publiceringsdatum och faktura kommer ej att automatiskt skickas ut vid förlängning. Ansökan samt avgift ska vara SRRS tillhanda innan publicering sker på hanhundlistan. Eventuella bankavgifter bekostas av ägaren.

Upphör ägarens medlemskap i SRRS så kommer hunden att tas bort från hanhundslistan även om tid återstår av den inbetalda perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas.

Vid frågor om hanhundslistan är du välkommen att kontakta SRRS Avels- och uppfödarkommitte och vid frågor om inbetalning av avgiften kassor@srrs.org.

Om blanketten

Ansökningsblanketten är i pdf-fomat och kan fyllas i direkt på datorn. För att öppna filen krävs att Adobe Acrobat Reader finns installerat på datorn, programmet är gratis och kan hämtas här. När blanketten är komplett ifylld, spara den (välj Arkiv -> Spara som -> PDF) och skicka den med e-post till angiven mottagare ovan.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor