Köpa ridgeback

När du har läst på om rasen och känner att du är rätt ägare för en rhodesian ridgeback så är det dags att skrida till handling och finna en uppfödare.

SKK-registrerad hund

En svenskfödd rhodesian ridgeback måste vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) för att anses vara renrasig. Föräldradjur och valpar som inte är registrerade hos SKK anses vara blandrashundar och för dessa kan möjligheterna vara begränsade. Men viktigast av allt är nog att uppfödare av SKK-registerade hundar har förbundit sig att bedriva hundavel i enlighet med SKKs regelverk vilket ger dig en trygghet som köpare. Hamnar du i en situation där din hund behöver omplaceras så kan SRRS också bistå med omplaceringshänvisning om hunden är registrerad hos SKK. SRRS rekommenderar därför alltid köp av en SKK-registrerad hund.

Välja uppfödare

Besök om möjligt flera olika uppfödare och träffa deras hundar. Som alla människor är uppfödare olika, både till sin personlighet och utifrån vad man erbjuder sina valpköpare i form av kontakt, stöd, hjälp och kennelaktiviteter. Det är därför av största värde att du väljer en uppfödare som passar just dina behov och som du känner förtroende för och tillit till, även om det innebär att du måste vänta ett tag på din valp.

Vid besök hos uppfödare så ställ mycket frågor både om rasen, de tilltänkta föräldradjuren, uppfödarens avelsarbete och dess hundar. En ansvarsmedveten uppfödare:

  • har god kunskap om och ett genuint intresse för rasen som helhet.
  • kan berätta om rasen hälsa, mentalitet och exteriör i allmänhet utifrån Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för rhodesian ridgeback.
  • kan berätta om föräldradjurens och deras nära släktingars hälsa, mentala egenskaper och ev. tävlings-/provresultat.
  • är intresserad av att följa upp sitt avelsresultat och kan därmed redovisa röntgenresultat (HD/ED), mentalbeskrivningar (BPH/MH), förekommande hälsobesvär, tävlingsresultat med mera för tidigare valpkullar.
  • kan vid behov bistå dig med tips och goda råd, framför allt under valp- och unghundstiden.

Det är även viktigt att du får träffa och tycker om den tik som är eller ska bli mamma till din framtida valp eftersom tiken är den som genom sitt beteende präglar valparna under deras första levnadsveckor. I många fall bor pappan till valparna lite längre bort och är svårare att få träffa innan valpköpet. Om pappan bor i Sverige så bör han, liksom valpens mamma, ha genomfört en mentalbeskrivning som kan ge viss objektiv information hans mentala egenskaper.

Flera uppfödare har önskemål om att deras valpar, såväl de "exteriört korrekta" som de med "skönhetsfel", ska ledröntgas på höfter och armbågar samt mentalbeskrivas efter ett års ålder, vilket också är SRRS rekommendation. Det är bland annat för att uppfödaren är mån om att följa upp sitt avelsresultat och kunna använda information både från avelsdjur och deras släktingar i sin strävan att generation efter generation föda upp rastypiska och såväl fysiskt som mentalt välfungerande hundar. Att uppfödaren, med hjälp av sina valpköpare, utvärderar sitt avelsresultat gynnar dig som valpköpare idag och kommande valpköpare i framtiden.

Uppfödaren väljer valpköpare

Precis som du väljer din uppfödare så kommer uppfödaren att välja sina valpköpare. De flesta uppfödare kommer att försöka ta reda på om du har förutsättningar att vårda och förvalta en av uppfödarens valpar i syfte att tillgodose att varje valp får bästa möjliga liv tillsammans med sina nya ägare.

I kontakten med uppfödare är det viktigt att du är uppriktig när du beskriver dina förhållanden och vad du förväntar dig av ditt hundägande. Detta så att både du och uppfödaren känner att det finns goda förutsättningar att kunna leva upp till varandras förväntningar om ni bestämmer er för att gå vidare med varandra.

Hane eller tik

Förr eller senare måste du bestämma dig för om du vill ha en hane eller en tik. Oavsett vad ditt beslut blir så måste valet baseras på de egenskaper som kan förekomma hos en intakt (d.v.s ej kastrerad) hund. SRRS avråder från kastration av såväl hane som tik såvida hunden inte är kliniskt sjuk och genom kastration blir botad eller får minskade besvär. Läs mer här >>

Hanhundar är oftast fysiskt större och starkare än tikarna och ofta även något jämnare i humöret. En del hanhundar har en stark könsdrift och visar ett stort intresse för dofter på promenaderna. Vissa hanar påverkas också starkt av löptikar i närområdet och kan då till exempel bli oroliga, gnälliga, mindre kommunikativa och/eller få minskad aptit.

Tikar är i allmänhet något mindre till storleken än hanar och fysiskt något mindre starka. En tik av rasen löper vanligtvis med cirka 7-12 månaders mellanrum och varje löp varar i cirka tre veckor, men variation kan förekomma. Cirka två månader efter löpet, vid den tidpunkt när tiken skulle ha valpat om hon var parad, så går många tikar in i skendräktighet som varar i cirka 6–8 veckor. Skendräktigheten är inget sjukdomstillstånd utan ett av naturens sätt att säkerställa överlevnad bland flocklevande däggdjur. Hur tiken påverkas av löp och skendräktighet varierar. En del påverkas i princip inte alls medan andra kan bli lite nerstämda, mindre arbetsvilliga och/eller får minskad aptit. Under delar av skendräktigheten producerar vissa tikar även mjölk.

Exteriört korrekt eller med skönhetsfel

Inom rasen föds individer med gentemot rasstandarden exteriöra avikelser, s.k "skönhetsfel". Hundar med skönhetsfel, som är uppfödda av uppfödare inom Svenska Kennelklubben (SKK), registreras med stamtavla på samma sätt som sina "exteriört korrekta" syskon, och de är precis lika utmärkta sällskapshundar åt sina ägare.

Om du önskar ägna dig åt hundutställning eller har förhoppningar om framtida avel så är en exteriört korrekt hund en förutsättning. Men har du inte dessa intressen bör du fundera över om du kan tänka dig en hund med ett skönhetsfel som t.ex ridgelös, rigefel, kroksvans, färgfel, bettfel eller kryptorchism. Läs mer här >>

Välja valp

En del uppfödare låter sina valpköpare själva välja valp ur kullen, men vanligare inom rasen är nog att uppfödaren väljer vilken valp som ska flytta till vilken valpköpare. Uppfödaren har följt sina valpar under alla deras första levnadsveckor och är den som har bäst förutsättningar att bedöma deras olika personligheter och vilken valp som bäst kan passa just dina önskemål och förutsättningar.

Valppris

Varje uppfödare säljer sina valpar till det pris man anser vara marknadsmässigt, och prissättningen kan således variera. Vid eventuell prisjämförelse mellan uppfödare så beakta även vad som ingår i priset.

Poängteras bör att normalt är inte själva köpeskillingen den stora kostnaden när man köper sin hund. De största kostnaderna är de löpande kostnader som tillkommer i form av bland annat foder, försäkringar, vaccinationer, veterinärbesök, hundtillbehör, kurser och aktiviteter.

Leverans

En valp får enligt Jordbruksverkets föreskrifter lämna sin uppfödare tidigast vid åtta (8) veckors ålder. En uppfödare som är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) ska leverera valpen ID-märkt tillsammans med:

  • SKKs registreringsbevis och stamtavla som är hundens identiteshandling och bevis på att hunden är renrasig.
  • ett veterinärintyg som inte är äldre än sju (7) dagar vid leveransen. I veterinärintyget anges bland annat valpens avmaskningsperioder och allmänna hälsostatus vid försäljningstillfället.
  • ett skriftligt köpeavtal som har undertecknats av både köpare och säljare.

Om uppfödaren vid leveransen inte kan tillhandahålla ovanstående dokumentation bör du avvakta eller avstå köpet för att undvika problem. I samband med leveransen bör du också få skriftlig information om hundens utfodring, avmasknings- och vaccinationsprogram samt skötselråd.

SRRS rekommenderar uppfödare att teckna en försäkring mot s.k "dolda fel". Denna försäkring är en trygghet för dig som köpare om det skulle visa sig att valpen har en medfödd defekt eller sjukdom som inte har kunnat identiferas innan leveransen utan upptäcks först senare. Med en dolda-fel-försäkring vet du att uppfödaren kommer att få ekonomisk hjälp att ersätta de kostnader som kan uppstå för att om möjligt åtgärda felet. Huruvida uppfödaren har tecknat en försäkring mot dolda fel framgår av köpeavtalet.

Medlemskap i SRRS

Uppfödare som är medlem i SRRS har möjlighet att utan kostnad skänka sina valpköpare medlemskap i SRRS under första året. Som medlem i SRRS får du ta del av våra medlemsförmånder och vår medlemstidning Ridgeback-Nytt 4 gånger per år. Du ges också möjlighet att delta på alla aktiviteter och kurser som SRRS  lokalavdelningar anordnar runt omkring i landet. Därutöver vet du att det finns en klubb som tillvaratar din hunds intressen och som ständigt arbetar för rasens fortlevnad och välbefinnande.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo