Valphänvisning

Uppfödare boende i Sverige kan få sin valpkull förmedlad via SRRS valphänvisning. SRRS valphänvisning innebär att planerade parningar, parade tikar och födda valpkullar presenteras på SRRS hemsida samt hänvisas av SRRS rasinformatör/er. Ansvaret för valpkullen vilar dock alltid på uppfödaren.

Vänligen notera att handläggningstiden för valphänvisningsärenden är normalt 7 dagar från det att ansökan och betalning har kommit SRRS tillhanda, men under t.ex långhelger, lov och semestrar kan det ta något längre tid, upp till 14 dagar. Detsamma gäller uppdateringar av hänvisningsinformation på hemsidan. Vid kontakt i valphänvisninsgsärenden använd vhv@srrs.org, meddelanden via avelsfunktionärernas privata e-postadresser, SMS och Messenger undanbedes.

Regler för valphänvisning

Hänvisninsgregler fastställs av SRRS centralstyrelse.
Nedanstående regler är gällande från och med den 1 januari 2012.

Genom att ansöka om SRRS valphänvising så bekräftar uppfödaren att SKKs Grundregler, Registreringsregler och andra för hundavel tillämpliga regler, riktlinjer och policys efterlevs.

För att erhålla SRRS valphänvisning ska följande krav uppfyllas:

 1. Uppfödaren ska skriftligen ha ansökt om SRRS Valphänvisning samt betalt valphänvisningsavgiften. Valpkull presenteras på SRRS Valphänvisning tidigast 60 dagar före beräknat parningstillfälle.
 2. Uppfödaren* ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS.
 3. Uppfödaren ska bedriva sin uppfödning i Sverige. Om uppfödaren innehar kennelnamn ska detta finnas registrerat hos Svenska Kennelklubben (SKK).
 4. Uppfödaren* ska inför sina två (2) första rhodesian ridgebackkullar ha talat med angivna kontaktpersoner SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före parningstillfället (rekommenderat två månader före parning). Med kull avses född valpkull. För tillvägagångssätt vid kontakt se här.
 5. Tiken ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället.
 6. Hanhunden ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället.
 7. Föräldradjur ska före parning vara friröntgade (grad A, B eller motsvarande) på höftlederna (HD). För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 8. Föräldradjur bosatta i Norden och födda 2001-01-01 eller senare ska före parning vara friröntgade (grad ua, 0/0 eller motsvarande) på armbågarna (ED). För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 9. Föräldradjur ska före parning ha erhållit lägst kvalitetspriset Very good (alternativt 2:a pris vid bedömning före 2011-01-10)  vid kvalitetsbedömning på officiell utställning.
 10. Valpkullens inavelsgrad ska inte överstiga 6,25 % (6,3 % avrundat till en decimal) beräknat på fem generationer. Beräkningen ska göras i SKKs Avelsdata.
 11. Uppfödaren* förbinder sig att följa SRRS policy gällande dermoid sinus.
 12. Uppfödaren* förbinder sig att sända in blankett ”Data om valpkull” till SRRS/AUK senast då valpkullen har uppnått 12 veckors ålder. Detta gäller oavsett om valparna blivit sålda eller ej.
 13. Uppfödaren* ska för föregående valpkull ha sänt in blanketten ”Data om valpkull”. Vid utebliven ”Data om valpkull” kommer uppfödaren att nekas valphänvisning för nästkommande valpkull.

*Med uppfödare avses samtliga registrerade delägare i en kennel. Det innebär t.ex att för att en kenneldelägare ska medges valphänvisning så måste valphänvisningsreglerna vara uppfyllda för föregående kull med samma kennelprefix även om denna har fötts upp av annan delägare i samma kennel.

Ansökan om valphänvisning

Ansökan om valphänvisning görs genom att:

 • Skicka in för ändamålet avsedd ansökningsblankett via e-post till vhv@srrs.org alternativt via post till:
  Jessica Persson, Sländgatan 8, 21229 Malmö.
 • Betala in valphänvisningsavgiften till SRRS postgiro 64 00 34-5. Vid inbetalningen ska uppfödarens namn och tikens regnr anges.

Valphänvisning sker under 120 dagar (ca fyra månader) från publiceringsdatum och kostar 200 SEK/hänvisningstillfälle. Förlängning av valphänvisning efter 120 dagar kostar 50 SEK/30 extra dagar och kan ske tills valparna uppnår 9 månaders ålder. Ansökan samt avgifter ska vara SRRS tillhanda innan uppgifter behandlas.

Om blanketten

Ansökningsblanketten är i pdf-fomat och kan fyllas i direkt på datorn. För att öppna filen krävs att Adobe Acrobat Reader finns installerat på datorn, programmet är gratis och kan hämtas här. När blanketten är komplett ifylld, spara den (välj Arkiv -> Spara som -> PDF) och skicka den via e-post eller post till angiven mottagare ovan.

Ansökan om omplacering

SRRS hänvisning av omplaceringshund är avsedd för:

 1. valpar under 9 månader som har kommit i retur till uppfödaren och där uppfödaren har haft valphänvisning för den aktuella valpkullen.
 2. hundar över 9 månader oavsett om uppfödaren har haft valphänvisning eller ej för den aktuella valpkullen.

Hänvisning av omplaceringshund ska gå via uppfödaren. I undantagsfall kan hänvisning ske direkt till hundägaren vilket då beviljas av SRRS/AUK. Person dit hänvisning sker ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS. För hänvisning av omplaceringshund vänligen kontakta SRRS valphänvisningsansvarig enligt uppgifter ovan.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor