Rapport från SRRS fullmäktigemöte 2021

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2021-04-10

Lördagen den 10 april 2021 var det dags för SRRS årliga fullmäktigemöte, som är SRRS högsta beslutande organ. Mötet var ursprungligen planerat att hållas i Örebro, men p.g.a. covid-19 hölls mötet på distans för andra året i rad.

Vid mötet deltog en delegat från respektive lokalavdelning som bar samtliga lokalavdelningens röster. Närvarande vid mötet var också merparten av SRRS centralstyrelse samt en representant för valberedningen och en medlem föreslagen till kommande års styrelse.

Mötet valde Kjell Rörström som mötesordförande och styrelsen anmälde Jessica Persson som mötessekreterare. Till justerare utsåg mötet Pernilla Ahlsvärd (SRRS/Östra) och Ulrika Hall (SRRS/Södra) att justera protokollet tillsammans med mötesordförande.

Linda Fredholm och Jessica Persson redogjorde för 2020 års verksamhetsberättelse, arbete med avelsfrågor, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att vinsten ska balanseras i ny räkning. I enlighet med revisorernas rekommendation, beviljade mötet 2020 års styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Linda Fredholm och Jessica Persson redogorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021 samt förslag till rambudget för 2021, 2022 och 2023. Mötet fastställde den föreslagna verksamhetsplanen med ändringen att styrelsen inte ska dela ut vandringspriser och rosetter till listvinnare vid Ridgebackspecialen 2021. Detta eftersom samtliga vinnarlistor varit inställda 2020 p.g.a rådande pandemi, och även årets Ridgebackspecial är inställd av samma anledning. Den föreslagna budgeten fastställdes med en justerad kostnad för tryck av ny upplaga av Ridgeback-Skolan samt porto för utskick av den nya välkomstfoldern som ska skickas ut till nya medlemmar.

Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret ska vara oförändrade. Gällande den procentuella storleken på återbäringen av medlemsavgifter till lokalavdelningarna föreslog styrelsen en höljning från nuvarande 10 % till 12 % för 2021. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Kjell Rörström redogjorde valberedningens förslag till förtroendevalda det kommande verksamhetsåret, och mötet biföll förslaget enligt nedan utan förändringar.

 • Ordförande
  Linda Fredholm (omval 1 år)
 • Ledamöter
  Jessica Persson och Johan Ahlenius (omval 2 år)
  Therese Doverot (nyval 2 år)
  Sandra Persson (fyllnadsval 1 år)
  Anders Cronhäll och Lars Åström (1 år kvar av sin mandatperiod)
 • Suppleanter
  Kristina Fält, Lilly-Ann Forsman och Marika Hollstedt (omval 1 år)
  Annette Fröstberg (nyval 1 år)
  Suppleanternas tjänstgöringsordning: Kristina Fält, Lilly-Ann Forsman, Marika Hollstedt, Annette Flrstberg.
 • Revisorer
  Roland Göransson och Ulrika Källse (omval 1 år)
 • Revisorssuppleanter
  Axel Nelén och Stefan Persson (omval 1 år)
 • Valberedning
  Maria Kierkegaard Lundström, sammankallande (omval 1 år)
  Charlotte Ekenstierna, ledamot (omval 2 år)
  Kjell Rörström, ledamot (1 år kvar av sin mandatperiod)

Inga förslag (motioner) hade inkommit till mötet för behandling.

Efter knappt 2 timmars trevligt möte överlämnade Kjell Rörström ordförandeskapet till SRRS ordförande Linda Fredholm som tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo