Rapport från SRRS Fullmäktigemöte 2022

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2022-04-10

Söndagen den 10 april 2022 var det dags för SRRS årliga fullmäktigemöte, som är SRRS högsta beslutande organ. För tredje året i rad hölls mötet digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom.

Vid mötet deltog en delegat från SRRS/Södra, SRRS/Östra och SRRS/Västra som bar respektive lokalavdelnings samtliga röster. Närvarande vid mötet var också merparten av SRRS centralstyrelse och två medlemmar föreslagna till kommande års styrelse. Delegat från SRRS/Norra hade anmält deltagande vid mötet, men närvarade inte.

Mötet valde Linda Fredholm som mötesordförande och styrelsen anmälde Jessica Persson som mötessekreterare och Johan Ahlenius som rösträknare. Till justerare utsåg mötet Paula Pukk (SRRS/Östra) och Jörgen Simonsson (SRRS/Södra) att justera protokollet tillsammans med mötesordförande.

Linda Fredholm och Jessica Persson redogjorde för 2021 års verksamhetsberättelse, arbete med avelsfrågor, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att vinsten ska balanseras i ny räkning. I enlighet med revisorernas rekommendation, beviljade mötet 2021 års styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Linda Fredholm och Jessica Persson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 samt förslag till rambudget för 2022, 2023 och 2024. Mötet fastställde styrelsens förslag utan förändringar.

Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret ska vara oförändrade. Gällande den procentuella storleken på återbäringen av medlemsavgifter till lokalavdelningarna föreslog styrelsen 12 % för 2022. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Linda Fredholm redogjorde valberedningens förslag till förtroendevalda det kommande verksamhetsåret, och mötet biföll förslaget enligt nedan utan förändringar.

 • Ordförande
  Anders Cronhäll (nyval 1 år)
 • Ledamöter
  Lars Åström (omval 2 år)
  Kristina Fält (nyval 2 år)
  Annette Fröstberg (nyval 2 år)
  Jessica Persson, Johan Ahlenius och Therese Doverot (1 år kvar av sin mandatperiod)
 • Suppleanter
  Titti Jansson, Lena Sköld, Emma Johnsson och Tori Malm (nyval 1 år)
  Suppleanternas tjänstgöringsordning beslutades enligt ordningen ovan.
 • Revisorer
  Roland Göransson och Ulrika Källse (omval 1 år)
 • Revisorssuppleanter
  Axel Nelén och Stefan Persson (omval 1 år)
 • Valberedning
  Linda Fredholm, sammankallande (nyval 1 år)
  Mari Levänen, ledamot (nyval 2 år)
  Charlotte Ekenstierna, ledamot (1 år kvar av sin mandatperiod)

Inga förslag (motioner) hade inkommit till mötet för behandling.

Efter 1 timme och 10 minuters trevligt möte överlämnade Linda Fredholm ordförandeskapet till SRRS nyvalde ordförande Anders Cronhäll som tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo