Tyck till om RAS 2023-2027

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2023-08-21

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot det övergripande målet att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

RAS revideras vart femte år, och under det senaste året har vi arbetat med den version som ska vara gällande för perioden 2023-2027. Arbetet har skett i samarbete mellan SRRS/AUK, SRRS/MK och klubbens uppfödare och medlemmar, vilket ni tidigare kunnat läsa om bl.a i Ridgeback-Nytt.

Under våren och hösten 2022 har det hållits en digital RAS-träff för respektive avsnitt i RAS där alla medlemmar har varit välkomna att delta. Vid respektive RAS-träff presenterades en nulägesbeskrivning med uppföljning av mål och strategier enligt RAS 2018–2022 samt förslag till nya mål och strategier för RAS 2023–2027. Deltagarna fick därefter diskutera förslagen i mindre grupper om 4-6 deltagare per grupp. Gruppernas gemensamma åsikter samlades in via en webbenkät som varje grupp fick fylla i gemensamt under grupparbetet.

Nu önskar vi att ni tycker till om de slutgiltiga mål och handlingsplaner som finns i dokumentet. En del ändringar har skett utifrån det förslag som presenterades vid RAS-träffarna, då vi försökt att beakta de synpunkter som framkommit där. Det är dock ofrånkomligt att vi emellanåt måste kompromissa när åsikterna går isär, men vi har gjort vårt bästa för att hitta en nivå som vi tror och hoppas att de allra flesta som deltagit vid RAS-träffarna kan ställa sig bakom - och därmed förhoppningsvis även dem som valt att inte delta i arbetet.

Tillsammans med RAS-dokumentet har vi publicerat en webbenkät där du som medlem i SRRS individuellt kan ange hur du ställer dig till föreslagna mål och handlingsplaner (instämmer / instämmer ej). Enkäten är öppen till och med den 2023-09-04 och tar uppskattningsvis 45 minuter att besvara.

Innan du besvarar enkäten så läs igenom nulägesbeskrivningen i RAS-dokumentet (sidan 10-29), vilket är viktigt för att förstå bakgrunden till förslaget.

Förslag till Rasspecifika Avelsstrategier 2023-2027 (ej fastställt av SKK/AK) >>

Webbenkät för individuella åsikter om förslaget till RAS 2023-2027 (öppen t.o.m 2023-09-04) >>

Stort TACK på förhand!

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo