RAS 2023-2027 har skickats till SKK för fastställande

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2023-09-13

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot det övergripande målet att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

RAS revideras vart femte år, och under det senaste året har vi arbetat med den version som ska vara gällande för perioden 2023-2027. Revideringsarbetet har skett under ledning av SRRS/AUK i samarbete med SRRS/MK och klubbens uppfödare och medlemmar. Detta har ni tidigare kunnat läsa om bl.a i Ridgeback-Nytt och den intresserade har också kunnat följa arbetet här >>

Under augusti hade samtliga medlemmar möjlighet att individuellt tycka till om föreslagna avelsmål och handlingsplaner för perioden 202-2027 genom att besvara en webbenkät. Denna möjlighet tillvaratogs av 43 personer, varav 35 uppfödare och 8 övriga medlemmar. Resultatet av enkäten finns att läsa här >>

SRRS/AUK har 2023-09-10 skickat det reviderade RAS-dokumentet till Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (SKK/AK) för granskning och fastställande.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo