Beskrivning av mentalitet

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) är en beskrivning av hur hunden reagerar i ett antal standardiserade situationer med koppling till hundars vardagsbeteende. Mer info om BPH finns här >>

Viktigt av flera skäl

Som ett led i det systematiska arbetet för god mentalitet hos rhodesian ridgeback rekommenderar SRRS alla ridgebackägare att låta sin hund delta vid BPH, oavsett om hunden är en potentiell avelshund eller ej. Detta är viktigt för att:

  • du som hundägare ska få en indikation på hundens reaktioner vid diverse retningar och vid behov information om lämplig träning.
  • uppfödare och hanhundsägare ska ha möjlighet att, utöver avelsdjurens egna resultat, även beakta BPH-resultat för deras nära släktingar i avelsarbetet. Hänsyn till släktingars resultat ger en säkrare bild av avelsdjurens nedärvningsförmåga avseende olika beteenden och därmed bättre möjlighet att genomföra avelskombinationer som har goda förutsättningar att kunna ge den mentalitet som eftersträvas.
  • vi alla ska få en rättvisande bild avseende den mentala statusen hos den svenska raspopulationen.

Men kan man inte bedöma hundens mentalitet själv? Jo, visst kan man det. Men bedömningen tenderar att bli subjektiv och baseras på den enskilde hundägarens egna preferenser, kunskapsnivå och erfarenhet. Därtill behöver de flesta hundar i vardagen inte hantera en mängd situationer i direkt anslutning till varandra, så som sker under cirka 30-45 minuter på beskrivningsbanan. Viktiga egenskaper som exempelvis hundens förmåga till avreaktion, d.v.s att återgå till neutral sinnesstämning efter en händelse, kan således vara mycket svåra att se och bedöma vid en enstaka händelse. Därför kan det ibland hända att även en hund som av ägaren upplevs fungera väl i sin vardag tvingas avbryta mentalbeskrivningen. För hunden och hundägaren spelar detta kanske ingen större roll om vardagen fungerar, men ur ett avelsperspektiv kan denna typ av information vara viktig att ta hänsyn till både om hunden själv är en potentiell avelshund eller om dess nära släktingar används i avel.

Var och när

BPH anordnas på ett större antal fasta banor runt om i landet där man som hundägare själv kan boka en tid för BPH. Flera uppfödare väljer också att anordna BPH som en gemensam aktivitet för sina valpkullar och även SRRS lokalavdelningar anordnar vanligen BPH någon gång per år.

Lägsta ålder för deltagande är 12 månader och någon övre åldersgräns finns inte. SRRS rekommenderar att beskrivning av rhodesian ridgeback sker vid 14–18 månaders ålder och att beskrivningen utförs med skottmoment. Det finns inte några krav på att hunden ska vara lydig, och vill man inte släppa den lös på banan så kan den gå i lina. Det krävs inte heller några förkunskaper hos hundägaren/föraren.

Filmen om BPH

I "Filmen om BPH" får du se samtliga moment, möta hundägare och deras hundar och höra uppfödares och klubbrepresentanters funderingar.

Extern information

SKK, Mer om BPH
SKK, Informationsbroschyr BPH (pdf)
SKK, Anmäla till BPH
SKK, Regler för BPH (pdf)
SKK, Utförandebeskrivning BPH (pdf)
SKK, Beteendedefinitioner BPH
SKK, Avelsdata resultat

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo