Hälsofond

SRRS Hälsofond har instiftats enligt beslut vid SRRS Fullmäktigemöte 2017-04-08.

Hälsofonden syftar till att ekonomiskt kunna bidra till bibehållande eller förbättring av rasens hälsa i Sverige genom prioriterade hälsoprojekt eller hälsorelaterade områden som utses baserat på hög förekomst och/eller hög allvarlighetsgrad inom rasen i Sverige.

Fonden förvaltas av SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK), eller vid frånvaro av sådan kommitté av SRRS centralstyrelse, som årligen ska utse hälsoprojekt eller hälsoområden där det utifrån kriterierna ovan anses vara gynnsamt för rasen i Sverige som helhet att bidraga ekonomiskt för att nå framsteg eller få ökad kunskap i hälsofrågor.

SRRS/AUK har utsett följande hälsoområden 2022:

Dödsfall till följd av odiagnostiserad sjukdom

Bakgrund
Hundar kan avlida plötsligt, eller insjukna så svårt att de måste avlivas, utan att det finns någon uppenbar förklaring till vad som gör dem sjuka. En obduktion kan i detta fall ge information om vad som orsakat dödsfallet/sjukdomen och SRRS/AUK anser att denna information är viktig för hälsoinventeringen i rasen.

Under de senaste åren har plötslig hjärtdöd till följd av rytmrubbningar hos rhodesian ridgeback identifierats som en av orsakerna till att hundar avlider plötsligt utan sjukdomssymptom. Det pågår forskning på ämnet och ärftlighet har påtalats men arvsgången är ännu okänd. Fastställande av sjukdoms- och dödsorsak är alltid en fördel då det ger korrekt information om vad som hänt individen och minskar risken för spekulationer.

Bidragets syfte
Att öka kunskapen om vilka sjukdomstillstånd som leder till plötsliga dödsfall hos yngre hundar samt få en indikation på dess frekvens inom rasen.

Bidragets målgrupp
Rhodesian ridgebacks som avlider/avlivas före sex års ålder till följd av odiagnostiserad sjukdom.

Bidragets storlek
Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad med maximalt 1.500 SEK.

Leversjukdom/leversvikt (ej förgiftningsrelaterad)

Bakgrund
Leversjukdom är ovanligt hos rhodesian ridgeback. Vid inventering av avelsregistret så finns endast ett fåtal registrerade dödsfall till följd av leversjukdom och den låga frekvensen stöds även av försäkringsstatistik från Agria (Agria Breed Profile 2006–2011).

Enligt SRRS/AUKs kännedom finns det inom rasen fyra bekräftade fall av en mycket ovanlig leversjukdom, sk ”Lobulär dissekerande hepatit” (LDH). En sjukdom som ger en snabb kronisk leversvikt med dödlig utgång. Sjukdomen är mycket sällsynt och i den sparsamma litteratur som finns anges inga kända orsaker. Det spekuleras om viss ärftlighet och i ljuset av detta rekommenderar SRRS/AUK att individer som avlivas till följd av leversvikt bör obduceras i syfte att säkerställa dödsorsaken.

Bidragets syfte
Att få en bättre bild av förekomsten av leversjukdom inom den svenska populationen samt följa upp att det inte finns ett mörkertal av LDH. Bidrag kan beviljas för obduktion av hund som enligt veterinärutlåtande avlivas p.g.a av leversvikt eller leversjukdom.

Bidragets målgrupp
Rhodesian ridgebacks som avlider/avlivas till följd av leversjukdom/leversvikt som inte är förgiftningsrelaterad.

Bidragets storlek
Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad med maximalt 1.500 SEK. Vid obduktion ska ägaren specifikt be om kontroll avseende LDH.

Degenerativ Myelopati (DM)

Bakgrund
Degenerativ Myelopati (även kallad DM eller schäfervinglighet) är en degenerativ (nedbrytande) neurologisk sjukdom med immunologisk bakgrund som kan jämföras med ALS hos människa. I den svenska ridgebackpopulationen är sjukdomen mycket sällsynt, och det finns hittills endast en känd individ (import) som är genetiskt affekterad.

DM uppträder hos medelålders till gamla hundar (5–12 år). Sjukdomen orsakas av en mutation av genen SOD1 och har en autosomal recessiv arvsgång med inkomplett penetrans. Det finns en kommersiell gentest för att genetiskt identifiera individer som är normala, anlagsbärare och affekterade. Affekterade hundar uppvisar dock inte alltid sjuksomssymptom under sin livstid.

Det har också påvisats avvikelser i gentestresultaten i form av att hundar som funnits genetiskt normala eller bärare har bekräftats ha utvecklat DM. Det finns även andra sjukdomar med liknande symptom som inte omfattas av gentesten och den kliniska diagnosen kan därför endast fastställas genom obduktion.

Bidragets syfte
Att inventera förekomsten av kliniska sjukdomsfall inom den svenska populationen samt fastställa om hundar med genotypen bärare eller affekterad som avlivas p.g.a kliniska symtom för DM också har de förändringar i nervsystemet som krävs för att diagnosen ska kunna fastställas.

Bidragets målgrupp
Rhodesian ridgebacks som är av genotypen ”bärare” (hetrozygot) eller ”affekterad” (homozygot) för DM och har avlivats till följd av kliniska symtom.

Bidragets storlek
Bidrag kan efter ansökan beviljas upp till 50% av hundägarens obduktionskostnad med maximalt 1.500 SEK. Vid obduktion ska ägaren specifikt be om kontroll avseende DM.

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag sker till auk@srrs.org genom inlämnande av följande underlag senast 14 dagar efter att hunden avlidit:

  • Hundens registreringsnummer och stamtavlenamn
  • Beskrivning av hundens sjukdomsbild samt veterinärutlåtande/veterinärjournal om sådan finns
  • Medgivande om att SRRS utan förbehåll får ta del av hundens hälsoinformation för vilket bidrag ansöks samt om relevant införa informationen i SRRS Avelsregister.

Beslut om bidrag fattas snarast, men senast sju dagar efter mottagande av ansökan. Bidrag lämnas endast för belopp som inte ersätts av hundägarens försäkringsbolag.

Utbetalning av bidrag

Beviljat bidrag utbetalas till hundägaren efter inlämnande av följande underlag utöver det som inlämnats vid ansökan:

  • Hundens obduktionsprotokoll
  • Kvitto på obduktionskostnad som inte ersätts av hundägarens försäkringsbolag.
  • Ägarens namn, kontaktuppgifter och kontouppgifter för utbetalning.

Bidrag utbetalas till angivet konto senast 30 dagar från att komplett underlag mottagits.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo