Mentalitet

Med mentalitet avses med vilken attityd hunden uppfattar, reagerar och agerar i olika situationer. En god mentalitet innebär i grunden att hunden fungerar väl i sin vardag och mår bra. Därtill bör rasen ha de mentala särdrag som gör en rhodesian ridgeback till just en rhodesian ridgeback och inte en labrador retriever, rottweiler, tax eller whippet. 

Mentalbeskrivning ger oss kunskap

Lika självklart som det är att kontinuerligt utvärdera rasens fysiska sundhet, genom t.ex. hälsoenkäter och ledröntgen, är det att utvärdera rasens mentalitet och mentala utveckling viket lämpligen sker vid en standardiserad mentalbeskrivning.

Det är tyvärr inte en helt ovanlig missuppfattning att endast raser eller individer med "mentala problem" behöver mentalbeskrivas, men inget kan vara mer felaktigt! Varje mentalbeskriven hund bidrar med en liten del ökad kunskap om och förståelse för varje ras egenskaper och särdrag men också för mentaliteten hos vår hundpopulation i stort.

Ett viktigt verktyg i avelsarbetet

Hundens mentala egenskaper styrs både av flera olika gener i samverkan och av miljöfaktorer. Därför framträder den säkraste bilden av tilltänkta avelshundars nedärvningsförmåga om hänsyn tas till både avelsdjurens egna beskrivningsresultat och beskrivningsresultat för deras nära släktingar (föräldrar, syskon och eventuella avkommor). Ju fler hundar som mentalbeskrivs desto mer användbara blir resultaten. Uppfödarna får underlag för att systematiskt kunna avla för den mentalitet som anses önskvärd för rasen samtidigt som det ökar hundägarnas möjlighet att få en hund med just de mentala egenskaper och beteenden som man önskar sig.

Frågor om rasens mentalitet

Vid frågor om rasens mentalitet eller Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH) välkommen att kontakta SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK).

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo