SRRS

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). Därmed ska SRRS arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
  • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • bevaka och arbeta med frågor om har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

SRRS bildades 1974 av en liten skara rasentusiaster, då som ett inofficiellt sällskap under namnet Skandinaviska Rhodesian Ridgeback Sällskapet. 1978 anslöts sällskapet till SKK som en rasklubb under dåvarande Specialklubben för Sällskaps- & Dvärghundar (SSD). Sällskapet var därmed en officiell del av SKKs organisation och i samband med detta ändrades också namnet till Svenska Rhodesian Ridgeback Sällskapet. År 2001 blev SRRS en specialklubb inom SKK och därmed ändrades även namnet till Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige.

Som specialklubb ansvarar SRRS för den ras (rhodesian ridgeback) för vilken delegering har erhållits av SKK. Specialklubbens verksamhet regleras, förutom av egna stadgar, i tillämpliga delar också av stadgar för SKK samt av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo