Hantering av Dermoid Sinus

Defekten Dermoid Sinus (DS) är den enda kända defekt som företrädelsevis drabbar rhodesian ridgeback.
Mer information om DS här >>

Kontroll av DS

Som uppfödare av rhodesian ridgeback är det väldigt viktigt att man innan leverans säkerställer att valparna är kontrollerade för DS, det är vårt gemensamma ansvar. Den första kontrollen bör ske redan under valparnas första levnadsvecka och därefter upprepas vid ett flertal tillfällen innan valparna levereras.

DS-kontroll omfattas normalt inte av veterinärbesiktningen. Eftersom defekten är ovanlig hos andra raser så saknar många veterinärer kompetens att upptäcka DS som ännu inte blivit infekterad. Därför bör kontrollen genomföras av personer med erfarenhet av detta, företrädelsevis erfarna ridgebackuppfödare. Även en erfaren uppfödare av rasen bör ta hjälp av någon uppfödarkollega för att känna igenom de egna valparna.

SRRS policy

SRRS har en policy för Dermoid Sinus som syftar till att säkerställa en ansvarsfull hantering av valpar med DS. Policyn riktar sig till uppfödare och omfattar hantering av valpar med DS som upptäcks innan valpen har överlåtits till sina nya ägare och därmed är uppfödarens egendom.

Policyn förordar varken operation eller avlivning av valpar med konstaterad DS, utan det är upp till uppfödaren att besluta om lämplig åtgärd baserat på omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns många aspekter som är värda att beakta och inget beslut är rätt eller fel.

Policyn finns att läsa via dokumentlänkarna uppe till höger på denna sida. Enligt valphänvisningsreglerna ska policyn efterlevas för att man ska kunna medges SRRS valphänvisning för sin nästkommande kull.

Vid operation av Dermoid Sinus

Överlåtelse
När man som uppfödare väljer operation av DS som hittas innan leverans så ska valpen, enligt SRRS policy, behållas i uppfödarens ägo tills operationen är genomförd och uppföljande kontroll har gjorts av veterinär.

Om man väljer att operera valpen först när den blivit lite äldre så hindrar inte policyn att valpen flyttar till sina nya ägare innan operationen. I detta fall ska SKKs inackorderingsavtal tecknas för perioden från flytten fram till den tidpunkt då överlåtelsen sker.

Ansökan om avelsspärr
En individ som har eller som blivit opererad för DS ska aldrig användas i avel. För att i möjligaste mån säkerställa detta ska uppfödaren, enligt SRRS policy, avelsspärra valpen hos SKK innan överlåtelsen till den nya ägaren. Eftersom avelsspärren skrivs ut på hundens stamtavla görs ansökan till SKK enklast i samband med registreringsansökan.

Ansökan om dispens för att delta vid prov/tävling
Ansökan om dispens för att få delta vid prov/tävling (inklusive BPH och MH) sker hos Svenska Kennelklubben. Eftersom delar i dispensansökan ska fyllas i av opererande veterinär så rekommenderar SRRS att det ombesörjs av uppfödaren innan valpen överlåts till sin nya ägare.

Försäkring
Som uppfödare bör man inför beslutet om operation alltid kontrollera med sitt försäkringsbolag om operationen kan medföra några begränsningar i valpens framtida försäkring. Information om eventuella begränsningar ska skriftligen delges valpköparen, lämpligen i köpeavtalets bilaga för särskild information.

Försäljning
När en uppfödare (näringsidkare) säljer en valp till en icke uppfödare (privatperson) så omfattas försäljningen och köpet av konsumentköplagen och valpen är i lagens mening att betrakta som vilken vara som helst. Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning, det vill säga den innehåller bestämmelser som inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Nedanstående information har SKKs juridiska avdelning lämnat avseende operation av valp med ett känt fel, såsom DS som hittats innan leverans:

Om säljaren är näringsidkare och köparen privatperson ansvarar säljaren alltid för dolda fel i tre år efter köpet. Dolda fel är fel som finns vid överlåtelsen men upptäcks först senare. Ett fel som är känt vid försäljningstillfället är inget dolt fel. När en uppfödare säljer en hund med ett känt fel har uppfödaren ett ansvar att informera mycket utförligt om felet. Ju utförligare information säljaren lämnar, desto mindre risk blir det att köparen kan åberopa felet som dolt fel i framtiden. Information som lämnas köparen ska vara skriftlig, företrädelsevis i köpeavtalets bilaga för särskild information.

Rapportering

För att kunna ha kännedom om frekvensen av DS inom den svenska populationen är det väldigt angeläget att uppfödare av valpar med DS är noga med att rapportera förekomsten till SRRS Avelsregister. Det gäller oavsett om DS hittas före eller efter leverans och oavsett om man väljer avlivning eller operation.

Enligt SRRS policy för DS ska uppfödare till opererad valp skriftligen informera SRRS/AUK om vilken hund som har blivit opererad samt utfallet av operationen. Detta ska göras mellan två och sex veckor efter att operation har ägt rum. Uppstår komplikationer till följd av DS-operationen senare ska uppfödaren även informera SRRS/AUK om detta. Informationen kommer att sparas i SRRS Avelsregister.

Syftet med rapporteringen är att kunna följa frekvensen av DS hos populationen över tid samt att med tiden kunna tillhandahålla ett bra statistiskt underlag över operationsutfall för att vi alla ska lära oss mer om operation av DS.

DS som hittas före leverans rapporteras via blanketten ”Data Om Valpkull” >>
DS som hittas efter leverans rapporteras via formulär på hemsidan >>

Extern information

SKK Ansökan om dispens för deltagande i utställning/prov/täving >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo