Utvärdera avelsresultatet

Minst lika viktig som planeringen av en valpkull är utvärderingen av avkommorna. Givetvis har alla uppfödare för avsikt att föda upp fysiskt och mentalt friska, sunda och rastypiska hundar men tyvärr blir inte alltid resultatet som man har tänkt sig i alla avseenden trots de mest noggranna förberedelser. Och det är ju inte förrän vi vet hur avkommorna efter de aktuella föräldradjuren utvecklades som vi vet vad vi kan behöva ta hänsyn till i det fortsatta avelsarbetet.

Ledröntgen

Som ett led i det systematiska hälsoarbetet så ingår rhodesian ridgeback i Svenska Kennelklubbens (SKKs) hälsoprogram för höftleder (HD) och armbågsleder (ED). Som uppfödare är det således viktigt att du uppmanar dina valpköpare att låta röntga sina hundar på höftleder och armbågsleder.

Mer information om varför ledröntgen är viktigt finns här >>

Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH)

Lika självklart som det är att utvärdera hundarnas fysiska sundhet är det att utvärdera deras mentalitet. Som uppfödare är det således viktigt att du uppmanar dina valpköpare att låta sina hundar starta vid BPH (inklusive skottmoment), eller ännu hellre anordnar ett gemensamt beskrivningstillfälle för hela kullen. Det brukar bli en skojig och givande dag för både hundägarna och dig som uppfödare!

För att anordna ett BPH för din valpkull så ta kontakt med någon av arrangörerna till de fasta banor som finns runt om i landet. Tänk på att vara ute i god tid före önskad tidpunkt för att kunna få den tid som passar.

Mer information om varför BPH är viktigt finns här >>

Rapportera sjukdom och dödsfall

Endast en bråkdel av den hälsoinformation som är av relevans i avelsarbetet registreras i SKKs officiella register. Som komplement har SRRS därför ett eget avelsregister där bl.a information om sjukdomar som drabbar enskilda hundar sparas för framtiden. Detta i syfte att både dagens och framtidens uppfödare och hanhundsägare ska ha möjlighet att undvika kombinera avelsdjur som, utifrån information om avelsdjurens släktingar, kan medföra ökad risk för sjukdom hos avkomman.

För att avelsregistret ska vara ett så bra verktyg som möjligt krävs att du som uppfödare rapporterar in när en hund du fött upp drabbas av allvarlig och/eller misstänkt ärftlig sjukdom eller någon typ av kroniska besvär. Ingen föder upp en defekt eller sjuk hund med avsikt, men det händer alla uppfödare förr eller senare. Det mest ansvarsfulla du då kan göra är att bidra med informationen till avelsregistret för att om möjligt undvika att samma sak drabbar någon annan.

Rapportera sjukdom och dödsfall >>

Hälsoenkäter

SRRS Avels- och uppfödarkommitté skickar årligen ut hälsoenkäter till ridgebackägare vars hundar fyllde tre (3) respektive åtta (8) år under föregående år. Syftet med enkäterna är att i god tid kunna upptäcka förekomst av eventuella fysiska eller mentala hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet och vid behov vidta gemensamma åtgärder i god tid. Avsikten är således inte att identifiera eventuella hälsoproblem hos enskilda individer eller valpkullar och därför besvaras enkäterna anonymt.

En sammanställning av hälsoenkäterna finns SRRS hemsida och enkäterna är också ett ovärderligt underlag vid arbetet med SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). Det är därför viktigt att du som uppfödare uppmanar dina valpköpare att besvara SRRS hälsoenkäter så att både du och specialklubben har en rättvisande utgångspunkt i arbetet för en fortsatt sund hundras.

Mer information om hälsoenkäterna finns här >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo