Lagar och regler

De flesta som funderar på att ta en valpkull undan sin tik har nog inte primärt lagar och regler i tankarna. Men som uppfödare, oavsett om man har ett registrerat kennelnamn eller ej, så finns det ett flertal saker man måste efterleva och det är av yttersta vikt att vara införstådd med dessa innan man bestämmer sig för att para sin tik. 

De viktigaste finns samlade här, klicka på respektive rubrik för att läsa mer.

 • Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur
  Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur (SÖ 1989:79) är ett avtal mellan medlemsländerna som syftar till att få en mer likartad lagstiftning på området.
 • Djurskyddslagen
  Lag 2018:1192 om djurskydd avser omvårdnad och behandling av bl.a husdjur. Dessa bestämmelser kompletteras bl.a genom djurskyddsförordningen. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
 • Djurskyddsförordningen
  Förordning 2019:66 innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen.
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
  Statens Jordbruksverk (SJV) är den svenska regeringens expertmyndighet som bland annat ansvarar för djurhälsa och djurvälfärd och som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2020:8 anger bl.a vad som gäller för hållande av hund samt avel.
 • Konsumentköplagen
  Konsumentköplagen (1990:932) reglerar köp mellan näringsidkare och konsument (privatperson). Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning, det vill säga den innehåller bestämmelser som inte kan frångås genom avtal mellan parterna. En uppfödare räknas som regel som näringsidkare oavsett om hunduppfödningen bedrivs som yrkes- eller hobbyverksamhet.
 • Köplagen
  Köplagen (1990:931) reglerar köp mellan näringsidkare. Köplagen är inte en tvingande lagstiftning, det vill säga man kan friskriva sig från ansvar. När en uppfödare säljer till en annan uppfödare anses det vara två jämbördiga parter som handlar med varandra och då gäller köplagen.
 • SKKs Grundregler
  Varje medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) är skyldig att känna till och följa SKKs grundregler. Grundreglerna innehåller bland annat regler gällande avelsetik, uppfödaretik samt försäljning och leverans av hundar.
 • SKKs Registreringsregler
  SKKs registreringsregler reglerar bland annat vad som  krävs för registrering av valpar/hundar i SKKs stambok, hur registreringsansökan ska ske och vilka dokument som ska biläggas samt eventuella särbestämmelser för registrering av hundar inom specifika hundraser däribland rhodesian ridgeback.
 • SKKs Avelspolicy
  SKKs policy för avel och uppfödning av rashundar.
 • SKKs Avtal
  SKKs olika avtal samt information om när och hur du ska använda de olika avtalen.
 • Mer information på SKKs hemsida
  På SKKs hemsida finns det massor av nyttig information om avel och uppfödning som vi rekommenderar varje uppfödare att ta del av.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo