Valphänvisning

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback kan få sin valpkull förmedlad via SRRS valphänvisning. SRRS valphänvisning innebär att planerade parningar, parade tikar och födda valpkullar presenteras på SRRS hemsida samt hänvisas av SRRS rasinformatör/er. Ansvaret för valpkullen vilar dock alltid på uppfödaren.

Hänvisningstid och avgift

Valphänvisning sker under 120 dagar (ca fyra månader) från publiceringsdatum och kostar 200 SEK/hänvisningstillfälle. Förlängning av valphänvisning efter 120 dagar kostar 50 SEK/30 extra dagar och kan ske fram tills valparna uppnår 9 månaders ålder.

Ansökan

Ansökan om valphänvisning görs genom att:

 • Säkerställ att nedanstående regler är uppfyllda.
 • Klicka på länken nedan, fyll i och skicka formuläret för ansökan.
  Ansökan om valphänvisning >>
 • Betala in valphänvisningsavgiften till SRRS via swish 1231717115 eller postgiro 640034-5. Märk inbetalningen med "VHV" samt ange uppfödarens namn och tikens regnr.

Vänligen notera att handläggningstiden för valphänvisningsärenden är normalt 7 dagar från det att ansökan och betalning har kommit SRRS/AUK tillhanda. Under t.ex långhelger, lov och semestrar kan det ta något längre tid, upp till 14 dagar. Detsamma gäller uppdateringar av hänvisningsinformation på hemsidan.

Vid kontakt i valphänvisninsgsärenden använd e-postadressen auk@srrs.org. Meddelanden via avelsfunktionärernas privata e-postadresser, SMS och Messenger undanbedes.

Regler

Hänvisninsgregler fastställs av SRRS centralstyrelse.
Nedanstående regler är gällande för ansökningar och förlängningar som inkommer från och med den 1 december 2023.

Genom att ansöka om SRRS valphänvising så bekräftar uppfödaren att SKKs Grundregler, Registreringsregler och andra för hundavel tillämpliga regler, riktlinjer och policys efterlevs.

För att erhålla SRRS valphänvisning ska följande krav uppfyllas:

Uppfödaren

 1. Uppfödaren ska skriftligen ha ansökt om SRRS Valphänvisning samt betalt valphänvisningsavgiften. Valpkull presenteras på SRRS Valphänvisning tidigast 60 dagar före beräknat parningstillfälle förutsatt att samtliga krav är uppfyllda vid publicering.
 2. Uppfödaren* ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS. Upphör kennelinnehavares medlemskap i SRRS så kommer kullen att tas bort från valphänvisningen även om tid återstår av den inbetalda perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden återbetalas inte.
 3. Uppfödaren* ska bedriva sin uppfödning i Sverige. Om uppfödaren innehar kennelnamn ska detta finnas registrerat hos Svenska Kennelklubben (SKK).
 4. Uppfödaren* ska inför sina två (2) första valphänvisningar, som resulterar i en valpkull, ha talat med angivna kontaktpersoner i SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före parningstillfället (rekommenderat två månader före parning). För tillvägagångssätt vid kontakt se här >>
 5. Uppfödaren* förbinder sig att följa SRRS policy gällande dermoid sinus.
 6. Uppfödaren* förbinder sig att sända in blankett ”Data om valpkull” till SRRS/AUK senast då valpkullen har uppnått 12 veckors ålder. Detta gäller oavsett om valparna blivit sålda eller ej.
 7. Uppfödaren* ska för föregående valpkull ha sänt in blanketten ”Data om valpkull”. Vid utebliven ”Data om valpkull” kommer uppfödaren att nekas valphänvisning för nästkommande valpkull.

Avelsdjuren

 1. Hane och tik ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället.
  Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.
 2. Hane och tik ska inte ha fler än 32 tidigare avkommor vardera i Sverige.
 3. Valpkullens stamtavleberäknade inavelsgrad ska inte överstiga 3,1 % beräknat på fem generationer i SKKs Avelsdata.
 4. Avelsdjur ska före parning vara röntgade på höftlederna (HD) med grad A, B, C eller motsvarande. För svenskägd hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 5. Avelsdjur med HD grad C ska:
  - ha röntgenresultatet avläst i Sverige.
  - kombineras med hund som är avläst med HD grad A i Sverige.
  - ha maximalt 12 tidigare avkommor eller en tidigare kull i Sverige om kullstorleken överskrider 8 valpar.
  - ha känd HD-status hos minst 75 % av antalet levande avkommor, när sådana finns, innan ny parning sker.
 6. Avelsdjur ska före parning vara röntgade på armbågslederna (ED) med grad 0, UA eller motsvarande. För svenskägd hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 7. Ridgelöst avelsdjur ska före parning vara bekräftad genetiskt ridgelös (r/r) och kombineras med ridgebärande avelsdjur som före parning är bekräftad genetiskt homozygot (R/R) för ridgeanlaget.
 8. Svenskägt föräldradjur fött 2015-01-01 eller senare ska ha startat vid BPH före parning alternativt ha skattade avelsvärden för samtliga fem mentalindexegenskaper (baserat på släktingars resultat).

*Med uppfödare avses samtliga registrerade delägare i en kennel. Det innebär t.ex att för att en kenneldelägare ska medges valphänvisning så måste valphänvisningsreglerna vara uppfyllda för föregående kull med samma kennelprefix även om denna har fötts upp av annan delägare i samma kennel.

 

------

Nedanstående regler är gällande från och med den 1 januari 2022 för ansökningar som inkommer t.o.m den 30 november 2023.

Genom att ansöka om SRRS valphänvising så bekräftar uppfödaren att SKKs Grundregler, Registreringsregler och andra för hundavel tillämpliga regler, riktlinjer och policys efterlevs.

För att erhålla SRRS valphänvisning ska följande krav uppfyllas:

 1. Uppfödaren ska skriftligen ha ansökt om SRRS Valphänvisning samt betalt valphänvisningsavgiften. Valpkull presenteras på SRRS Valphänvisning tidigast 60 dagar före beräknat parningstillfälle förutsatt att samtliga krav är uppfyllda vid publicering.
 2. Uppfödaren* ska ha dokumenterat medlemskap i SRRS. Upphör kennelinnehavares medlemskap i SRRS så kommer kullen att tas bort från valphänvisningen även om tid återstår av den inbetalda perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas.
 3. Uppfödaren* ska bedriva sin uppfödning i Sverige. Om uppfödaren innehar kennelnamn ska detta finnas registrerat hos Svenska Kennelklubben (SKK).
 4. Uppfödaren* ska inför sina två (2) första valphänvisningar, som resulterar i en valpkull, ha talat med angivna kontaktpersoner i SRRS/AUK och SRRS/MK i god tid före parningstillfället (rekommenderat två månader före parning). För tillvägagångssätt vid kontakt se här >>
 5. Hane och tik ska vara minst 30 månader gammal vid parningstillfället.
  Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.
 6. Föräldradjur ska före parning vara friröntgade (grad A, B eller motsvarande) på höftlederna (HD). För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 7. Föräldradjur bosatta i Norden och födda 2001-01-01 eller senare ska före parning vara friröntgade (grad ua, 0/0 eller motsvarande) på armbågarna (ED). För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
 8. Föräldradjur ska före parning ha erhållit lägst kvalitetspriset Very good (alternativt 2:a pris vid bedömning före 2011-01-10)  vid kvalitetsbedömning på officiell utställning.
 9. Valpkullens inavelsgrad ska inte överstiga 6,25 % (6,3 % avrundat till en decimal) beräknat på fem generationer. Beräkningen ska göras i SKKs Avelsdata.
 10. Uppfödaren* förbinder sig att följa SRRS policy gällande dermoid sinus.
 11. Uppfödaren* förbinder sig att sända in blankett ”Data om valpkull” till SRRS/AUK senast då valpkullen har uppnått 12 veckors ålder. Detta gäller oavsett om valparna blivit sålda eller ej.
 12. Uppfödaren* ska för föregående valpkull ha sänt in blanketten ”Data om valpkull”. Vid utebliven ”Data om valpkull” kommer uppfödaren att nekas valphänvisning för nästkommande valpkull.

*Med uppfödare avses samtliga registrerade delägare i en kennel. Det innebär t.ex att för att en kenneldelägare ska medges valphänvisning så måste valphänvisningsreglerna vara uppfyllda för föregående kull med samma kennelprefix även om denna har fötts upp av annan delägare i samma kennel.

Ändring av personuppgifter

Vid önskemål om ändring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo